Logo stop5G.be
 

  Collectief stop5G.be

  Persbericht van 14 september 2023

 

BEROEP TOT NIETIGVERKLARING VAN DE BRUSSELSE 5G-ORDONNANTIE

 

In juli 2021 zijn de ministers van de Brusselse regering overeengekomen om de beschermingslimiet tegen radiofrequente elektromagnetische velden (RF-EMV) te verhogen van 6 V/m (0,1 W/m2) [1] naar 14,5 V/m (0,56 W/m2). Dit betekent een meer dan vervijfvoudiging van de impact die zendmasten voor mobiele telefonie en andere bronnen van RF-EMV kunnen hebben op elke inwoner van het Gewest. Deze verhoging is een antwoord op de vraag van de gsm-operatoren en de lobby, met het oog op de uitrol van 5G en het internet der dingen.

De overeenkomst gaf aanleiding tot een reeks lovende verklaringen, waarbij elke minister de andere de loef afstak om de voordelen van 5G en de verdiensten van de overeenkomst, maar ook hun eigen verdiensten in de verf te zetten, terwijl ze zich baseerden op de conclusies van een adviescommissie bestaande uit parlementsleden en burgers die door het lot waren gekozen, wat de democratie ten goede moest komen. De vraag die aan de commissie werd voorgelegd, was echter zorgvuldig gekozen door de politici[2] om burgers geen kans te geven hun mening te geven over de gegrondheid van de uitrol van 5G (zie ons persbericht van 19 juni 2021, Doen alsof je naar burgers luistert is erger dan ze negeren [3]).

Bijzonder opmerkelijk waren de woorden van Rudi Vervoort, minister-president, die zei dat hij "geen compromissen had gesloten over de noodzakelijke bescherming van onze medeburgers, noch over die van het milieu". Sterker nog, Alain Maron, minister van Leefmilieu, in principe de meest 'groene' van de twee, verklaarde: "Ik vond dat 5G een rustig debat met de bevolking vereiste. Ik ben blij dat dit debat heeft kunnen plaatsvinden binnen de adviescommissie, die zowel burgers als politici samenbracht. Uit deze aanbevelingen blijkt duidelijk de wens om tekunnen beschikken over 5G, met behoud van een beschermingsnorm en aandacht voor de gevolgen voor het milieu wat betreft energie en afval"[4].Elke enigszins geïnformeerde burger zal zich ongetwijfeld afvragen of dit een geval is van cognitieve dissonantie, magisch denken of ronduit een gebrek aan denkvermogen. Het fenomeen beperkt zich niet tot leden van de meerderheid; de hele politieke wereld lijkt er last van te hebben, te oordelen naar deze uitspraak van een parlementslid van de oppositie: “De komst van 5G zal een enorme boost [sic] geven aan de digitale en ecologische transitie van bedrijven en overheden in Brussel" [5]. Uiteindelijk stemde het Brussels parlement op 17 februari 2023 unaniem, afgezien van enkele onthoudingen, voor de 5G-ordonnantie die deze nieuwe aanslag op de gezondheid van de Brusselaars en de versnelde vernietiging van het milieu bekrachtigt[6].

Net zoals bij het Waalse 5G-decreet[7], konden het Collectief stop5G.be en de vele burgers die het steunen niet lijdzaam toezien: geconfronteerd met het intellectuele en morele onvermogen en de minachting van de Brusselse regering en het Brussels parlement voor de volksgezondheid en het ontkennen van de ecologische gevolgen van de uitrol van 5G op het vlak van energieverbruik, klimaatverandering en de ontginning van niet-hernieuwbare grondstoffen, heeft het Collectief stop5G.be zijn advocaat opdracht gegeven om een beroep tot nietigverklaring van het decreet in te dienen.

__
[1] V/m: volt per meter, de eenheid voor het meten van het elektromagnetisch veld (EMV). W/m2: watt per vierkante meter, de eenheid voor het meten van de vermogensdichtheid van een EMV. Voor radiofrequente- elektromagnetische velden (RF-EMV) zijn deze twee grootheden gekoppeld, waarbij de vermogensdichtheid varieert met het kwadraat van de intensiteit van het elektrische veld.

[2]5G (de vijfde generatie van mobiele netwerken) komt naar België. Hoe willen we dat 5G wordt uitgerold in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, rekening houdend met het leefmilieu, de gezondheid, de economie, de werkgelegenheid en de technologische aspecten?”. Adviescommissie over 5G, informatiefiche: https://democratie.brussels/assemblies/criterias-5G/f/108/

[3] https://stop5g.be/nl/brief/PB/20210619.htm

[4] https://rudivervoort.brussels/news_/de-brusselse-regering-spreekt-zich-uit-over-het-5g-dossier-waarde-van-de-emissienorm-voor-niet-ioniserende-straling-en-afbakening-van-de-verdere-werkzaamheden/

[5] https://trends.levif.be/a-la-une/tech-medias/le-deploiement-de-la-5g-est-desormais-definitivement-autorise-a-bruxelles/

[6] http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/ordonnantie/2023/03/02/2023030631/justel

[7] Zie het persbericht van het Collectiefstop5G.be van 6 mei 2023, Beroep tot nietigverklaring van het Waalse 5G-decreet https://stop5g.be/nl/brief/PB/20230506.htm 

Contact

  • Francis Leboutte, 04 388 39 19
  • Colette Devillers, 02 772 86 80

info-nl@stop5g.be
www.stop5G.be
De lidverenigingen van het Collectief stop5G.be
____
De archieven van deze brief: stop5g.be/nl/brief/
Aanmelden en afmelden