Collectief om de uitrol
van 5G te stoppen

FR

Wereldactiedag tegen de uitrol van 5G
Toespraken op het evenement in Brussel
25 januari 2020

1) Alexandre Penasse (collectief stop5G.be)

... FR

2) Dr Magali Koelman (Hippocrates Electrosmog Appeal)

Dag allemaal,

Voor we beginnen wil ik jullie eerst vragen om de wifi, de mobiele gegevens en de bluetooth op jullie smartphones uit te schakelen. Indien mogelijk, is je smartphone op vliegtuigstand zetten nog het beste. Ik vraag dit niet uit protest, maar omdat mensen die elektrohypersensitief werden, zo iets langer onder ons kunnen blijven. Je zou denken dat die mensen zich verborgen houden, maar sommigen slagen er nog in om het effect van elektromagnetische vervuiling op hun lichaam te verdragen, in stilte. De persoon links of rechts van u kan zo iemand zijn. Als we vandaag samenkomen met de vraag om onze gezondheid niet in gevaar te brengen, dan moeten we consequent zijn en onze eigen gewoontes aanpassen die een bedreiging vormen voor mensen die gevoeliger zijn dan wij. Omdat zij de eerste slachtoffers zijn, moeten we leren voor hen te zorgen en hen te beschermen. Dank u wel.

Ik ben dr. Magali Koelman. Samen met dr. Vinciane Verly, die naast mij staat, en andere confraters heb ik bijna een jaar geleden een beweging op gang gebracht, het Hippocrates Electrosmog Appeal. Het is een oproep die op dit moment opgesteld en onderschreven werd door 397 Belgische gezondheidsprofessionals, waaronder 227 artsen, en internationaal gesteund wordt door gereputeerde deskundigen, gespecialiseerd in de gezondheidseffecten van elektromagnetische velden (EMV). Ik citeer bijvoorbeeld volgende professoren: Magda Havas van de Universiteit van Toronto, Annie Sasco, onderzoeksdirecteur en gerenommeerd hoogleraar kankerepidemiologie aan de Universiteit van Bordeaux en professor Paul Héroux van de McGill Universiteit in Montréal. Wij vragen dat het voorzorgsprincipe wordt toegepast om de bevolking te beschermen tegen - steeds beter gedocumenteerde - mogelijke schade als gevolg van langdurige blootstelling aan kunstmatige elektromagnetische velden en straling, afkomstig van alle draadloze technologieën zoals mobiele netwerken en telefoons, maar ook vaste draadloze telefonie, WIFI, en Bluetooth.

Het voorzorgsbeginsel is het gezond verstand dat bepaalt dat we levende wezens niet blootstellen aan een product, waarvan we niet zeker weten of het wel veilig is.

Het voorzorgsbeginsel vereist niet dat we absoluut zeker moeten zijn van de schadelijkheid van een product, maar het moet toegepast worden bij de minste twijfel over een mogelijke toxiciteit.

We hebben de onafhankelijke wetenschappelijke literatuur bestudeerd en we verwijzen onder andere naar Resolutie 1815 van de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa. Onze conclusies komen overeen met deze van de reeds aangehaalde onafhankelijke specialisten. Namelijk dat op dit moment het voorzorgsprincipe niet wordt toegepast en dat de bescherming van de burgers, kinderen in het bijzonder, niet verzekerd is tegen overmatige blootstelling aan elektromagnetische straling.

We maken onze zorgen om de kinderen. Zij zijn extra kwetsbaar omdat hun organen nog in volle ontwikkeling zijn. Mijn collega gaat hier zo dadelijk dieper op in.

We hebben een website gemaakt met informatie en verwijzingen naar wetenschappelijke publicaties, zodat elke burger zich zelfstandig en onafhankelijk kan informeren.

Wij zeggen eigenlijk niets nieuws. Sinds de jaren 2000 immers, is een deel van de internationale wetenschappelijke gemeenschap gealarmeerd door elektromagnetische straling (EMS). Wereldwijd werden intussen al een dertigtal soortgelijke oproepen gelanceerd door duizenden onafhankelijke wetenschappers, die geen banden hebben met de industrie.

Tot nu toe hebben de politici er nog geen rekening mee gehouden.

De reden waarom we hier vandaag zijn, is dat we ons zorgen maken over de ondoordachte uitrol van draadloze technologieën en natuurlijk over 5G.

Waarom?

De huidige veiligheidsnormen die verondersteld worden ons te beschermen, zijn vastgelegd voor slechts enkele minuten blootstelling aan EMS en beschermen ons alleen tegen de thermische effecten, dus tegen de opwarming van ons lichaamsweefsel.

Er zijn echter duizenden onafhankelijke studies die bewijzen dat blootstelling aan die kunstmatige elektromagnetische straling in levende wezens effecten veroorzaken, lang vóór het opwarmen van hun lichaamsweefsel.

Met deze zogenaamde biologische effecten wordt geen rekening gehouden bij het vaststellen van de veiligheidsnormen, terwijl deze effecten zich reeds manifesteren bij stralingsniveaus van veel lagere intensiteit, dus ver beneden de normen. Het gaat bijvoorbeeld om DNA-breuken, verstoringen in de eiwitsynthese, veranderingen in spermatozoa en verstoringen in de hormoonsynthese. Intussen kennen we reeds de gevolgen van DNA-schade, namelijk hun verband met kanker.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) klasseert sinds 2011 de straling van uw smartphones en de wifi in de school van uw kinderen en in uw huizen trouwens als mogelijk carcinogeen.

“Mogelijk kankerverwekkend”.

De laatste studies, in 2018 door twee verschillende en onafhankelijke instituten uitgevoerd op ratten, hebben aangetoond dat blootstelling aan EMV zoals wij en onze kinderen ze ondergaan, het aantal gevallen van tumoren, en vooral dan hersentumoren, verhoogt. Deze studies versterken zozeer het vermoeden dat EMV kankerverwekkend zijn, dat het Internationaal Centrum voor Kankeronderzoek (IARC / International Agency for Research on Cancer) in maart 2019 heeft aanbevolen om de classificatie van deze straling binnen de vier jaar opnieuw te evalueren.

En in mei 2019 heeft ook de Hoge Gezondheidsraadvan België de conclusies van deze studies opgenomen in haar rapport over niet-ioniserende straling. In dat rapport erkent de Raad de biologische effecten van deze straling en hun verband met de ontwikkeling van kankers.

In het licht van al deze elementen is het niet langer gepast om te blijven verkondigen dat EMS voor de gezondheid geen enkel gevaar oplevert.

Wat 5g betreft

De uitrol van 5G zal een aanzienlijke versoepeling vereisen van de huidige veiligheidsnormen, normen die nu reeds te hoog zijn om ons voldoende te beschermen.

Bovendien is het specifieke karakter van deze technologie, uiteraard niet onderworpen geweest aan voorstudies. We hebben dus geen enkel idee van de specifieke gezondheidseffecten van dit soort frequenties.

Sommige wetenschappers vrezen dat door deze millimeter golven het aantal gevallen van huidkanker en oogletsels zal toenemen.

Bovendien vereist de uitrol van 5G een sterke toename van het aantal zendmasten om een alomtegenwoordige connectiviteit te bereiken, waardoor het blootstellingsniveau voor de bevolking overal nog zal toenemen.

Dat komt neer op het voorspellen van een situatie waarin het totale gezondheidsrisicoverhoogd wordt met een factor die vooraf niet kan worden ingeschat, met onbekende gevolgen voor de volksgezondheid, en waarover we geen controle zouden hebben.

Tot besluit:

- We weten dat elektromagnetische velden (EMV) van draadloze technologie sinds 2011
geklasseerd zijn als "mogelijk kankerverwekkend" door de WHO en dat in 2019
internationale deskundigen hebben gevraagd om deze classificatie zo snel mogelijk te
herzien.
- Dat de Hoge Gezondheidsraadvan België sinds 2019 het bestaan van biologische effecten en hun mogelijke link met
de ontwikkeling van kanker heeft erkend.

- Hoewel het meer dan 20 jaar kan duren eer bepaalde kankers zich ontwikkelen, is er in
sommige Europese landen nu reeds een toename van glioblastoma (hersentumor)
vastgesteld.

- We weten dat de huidige normen ons nu reeds onvoldoende beschermen en dat men
ze nog wil versoepelen.

- We weten dat wereldwijd veel mensen reeds erg lijden door gezondheidsproblemen
veroorzaakt door de huidige blootstellingsniveaus.

- We kunnen concluderen dat het niet is aangetoond dat dergelijke massale blootstelling
veilig is, maar dat de bewijzen van schadelijkheid zich opstapelen.
- En dat het voorzorgsprincipe helemaal niet wordt toegepast, integendeel, ...

Wij, gezondheidsprofessionals, vragen dan ook dat rekening wordt gehouden met de biologische effecten, die de Hoge Gezondheidsraad van België inmiddels heeft erkend.

Het is daarom belangrijk om vanaf nu maatregelen te nemen om de bevolking te beschermen.

Dit betekent op zijn minst dat er geen enkele versoepeling van de bestaande normen mag worden toegestaan en dat elke technologische toepassing die de blootstellingsniveaus verder zou verhogen, moet worden uitgesteld. Zodat ondertussen onafhankelijke wetenschappers de impact op onze gezondheid kunnen onderzoeken.

We moeten ons gezond verstand behouden. En kritisch denken.

We zijn hier niet om paniek te zaaien, maar wel om te informeren. Er bestaan onafhankelijke wetenschappelijke studies, maar deze worden blijkbaar niet makkelijk openbaar gemaakt. Omdat de uitrol van 5G in handen is van buitensporig sterke krachten, die niet verantwoordelijk zijn voor uw gezondheid.

Wij raden u daarom aan om informatie te zoeken bij bronnen die geen enkel belang hebben in de verkoop van draadloze technologie. In een maatschappij als de onze is de lijst van te vermijden bronnen helaas erg lang.

En zoals Gandhi zei, “Wees de verandering die je in de wereld wil zien gebeuren.

Geef dus vanaf vandaag de voorkeur aan bekabelde verbindingen.

Bedankt voor uw aandacht.

Ik geef het woord aan mijn collega dr. Verly, die u meer zal vertellen over de situatie van kinderen.

3) Dr. Vinciane Verly (Hippocrates Electrosmog Appeal)

Goeiedag,

Kinderen zijn zeer bijzonder en verdienen de grootst mogelijke aandacht.

Waarom ?

Omdat kinderen op de meest algemene manier gevoelig zijn voor omgevingsfactoren. Hun organen zijn onvolgroeid, in volle ontwikkeling, de graad van hun celdeling is belangrijk…

Wat het onderwerp van vandaag betreft, gezien hun kleinere gestalte absorberen kinderen een groter volume aan electromagnetische straling door radiofrekwenties dan volwassenen.

De stralingen dringen dus verhoudingsgewijs dieper door in hun organen.

Hun hersenen bevatten in verhouding meer water dan die van een volwassene en hun schedel is dunner. Dit verklaart dat hun hoofd meer straling absorbeert.

Tenslotte wordt de huidige generatie kinderen quasi permanent blootgesteld en dit reeds van in de baarmoeder. De risico’s op lange termijn zouden dus heel wat belangrijker kunnen zijn door het cumulatief effect van een langere blootstelling.

Men moet weten dat geen enkel onderzoek gebeurd is alvorens de hele bevolking, waaronder de kinderen, bloot te stellen aan WI-FI en 3G, 4G, in kinderkribbes, scholen, openbare plaatsen, hospitalen, openbaar vervoer, zelfs niet alvorens de commercialisering van ermee verbonden voorwerpen zoals speelgoed of babyfoons. En nu spreekt men over de komst van 5 G…

Het voorzorgsprincipe werd hier dus niet gevolgd !

Zoals onder andere mijn collega’s van De Belgische Hoge Gezondheidsraad sedert 2019 ook erkennen, “Er is een oorzakelijk verband tussen het gebruik van mobiele telefoons gedurende langere tijd en de belangrijke stijging van hoofdtumoren …”

De raad erkent dat “er een verband werd vastgesteld tussen het gebruik van mobiele en van draadloze telefoons … en een verhoogd risico op gliomen (ttz. Kanker van de hersenen) en akoestische neurinomen (ttz. tumoren in het binnenoor)”.

Maar hij erkent eveneens dat: “ de blootrstelling van zwangere vrouwen aan electromagnetische velden van de gebruikte frekwenties door mobiele telefoons verband houdt met gedrags- en spraakstoornissen bij kinderen”.

Trouwens, onafhankelijke wetenschappers verklaren, samen met andere risicofactoren, de hypothese van een causaal verband tussen de blootstelling van zwangere vrouwen of van het jonge kinden de ontwikkeling van autisme bij kinderen. Deze pathologie stijgt spijtig genoeg reeds een tiental jaar, overal in de wereld, maar vooral in de ontwikkelde landen (tot 1 kind op 40 in Korea).

Ter herinnering, de actuele normen houden geen rekening met het bestaan van biologische effecten op de levenden, noch met de kwetsbaarheid van kinderen. Zij voldoen dus niet voor de bescherming van de bevolking, en in het bijzonder van kinderen.

Het is bijgevolg van het uiterste belang deze laatsten niet onnodig bloot te stellen aan electromagnetische stralingen en aan radiofrekwenties.

Reeds in 2011 raadde de resolutie van de Algemene Vergadering van de Raad van Europa onder meer aan « (…) dat de lidstaten alle redelijke maatregelen zouden nemen tegen de blootstelling aan EMC (…) in het bijzonder van kinderen en adolescenten die blijken meer risico te lopen op hersentumoren.”

Hij raadde ook aan “de voorkeur te geven, algemeen voor kinderen, en in het bijzonder in scholen … van bedrade internettoegang en een stricte reglementering van het gebruik van draagbare telefoons door de leerlingen …..”

En tenslotte “om informatiecampagnes op te zetten voor ouders, leerkrachten en leerlingen en draagbare telefoons, DECT telefoons, WI-FI of WLAN in de scholen te verbieden.

Tot besluit

Het is algemeen aanvaard dat kinderen gevoeliger zijn voor omgevingsfactoren.

Zij zijn door hun anatomische kenmerken duidelijk gevoeliger aan electromagnetische stralingen door alle draadloze technologie.

Met de komst van 5 G zullen het peil van de gevoeligheid voor electromagnetische golven en het gezondheidsrisico voor hen aanzienlijk toenemen.

Om onze kinderen en de komende generaties te beschermen, moet de Voorzichtigheid primeren. Het Principe van Voorzorg moet toegepast worden voor wat betreft de blootstelling van kinderen en zwangere vrouwen aan de electromagnetische golven van de radiofrekwenties, … 5G inbegrepen.

Gezondheid heeft geen prijs, de bescherming van de kinderen moet prioritair zijn.

In dank u voor uw aandacht.

4) Colette Devillers (AREHS asbl)

Dag allemaal,

Mijn naam is Colette Devillers, ik ben burgerlijk ingenieur in elektriciteit en bestuurder van de ASBL AREHS.

AREHS staat voor A R E H S, Association pour la Reconnaissance de l’ElectroHyperSensibilité, een VZW die ijvert voor de erkenning van elektrohypersensitiviteit, afgekort EHS.

Onze vereniging werd opgericht in 2015 aanvankelijk door enkele mensen met EHS die in de medische wereld geen of nauwelijks een antwoord hadden kunnen vinden voor hun klachten, die vaak geconfronteerd werden met onbegrip van hun naaste omgeving en weinig of geen gehoor kregen bij de politieke wereld en de overheid.

Sinds het ontstaan van onze vereniging hebben meer en meer mensen, vaak ten einde raad, contact met ons gezocht.

Het aantal mensen met EHS in onze directe omgeving is groot. Men schat dat ongeveer 5% van de bevolking lijdt aan elektrohypergevoeligheid in verschillende gradaties.
Dit betekent dat jullie dagelijks, wanneer jullie de deur uitgaan, mensen tegenkomen die lijden aan EHS, ook al staat dit uiteraard niet op hun voorhoofd te lezen.

De eerste en voornaamste doelstelling van onze vereniging is het bekomen van de erkenning van EHS als een intolerantie voor een verstoorde elektromagnetische omgeving en niet als een psychosomatische stoornis.

De symptomen die personen met EHS vertonen zijn o.a. fluittonen en gezoem in de oren, hoofdpijn, slapeloosheid en extreme vermoeidheid, hartritmestoornissen, misselijkheid, duizeligheid, concentratiestoornissen, huidklachten, oogirritaties, brandwonden, …

Mensen die lijden aan EHS ondervinden steeds grotere moeilijkheden om hun job nog te behouden, vooral door de aanwezigheid van WIFI, DECT telefoons, GSM-masten in de omgeving of smartphones van de collega’s.

Zij hebben het moeilijk om een geschikte woning te vinden door de antennes en draadloze toestellen van de buren (WIFI, …)

Zij kunnen zich niet meer begeven op plaatsen waar veel volk samenkomt zoals een bioscoop, een theaterzaal, het openbaar vervoer, … en dit door de talloze aanwezige smartphones.

Zij hebben grote problemen om zich medisch te laten verzorgen want in ziekenhuizen en andere medische centra is er zéér veel straling ten gevolge van de reeds vernoemde draadloze technologie.

Deze mensen worden geleidelijk aan onzichtbaar want zij moeten de maatschappij ontvluchten en onderdak zoeken op de zeldzame stralingsarme plekken die er nog overblijven.

Wij hebben dus geen andere keuze dan onze stem te verheffen en zoveel mogelijk mensen trachten te sensibiliseren want, ondanks de talloze oproepen van wetenschappers en medici die aan de alarmbel trekken, evolueren we naar een meer en meer draadloze maatschappij : digitale scholen, smart-meters, 5G, …

Nog los van het EHS syndroom zijn er ook de talrijke mensen met kankers, met het chronisch vermoeidheidssyndroom (cvs), met burn-outs en de steeds toenemende verzwakking van ons immuunsysteem.

In werkelijkheid hebben alle levende wezens, niet alleen mensen maar ook dieren en planten, erg te lijden onder de elektromagnetische straling. Wij beleven op dit ogenblik de 6de massa-extinctie van het leven op aarde, een extreem snel evoluerend wereldwijd uitsterven van levende wezens met vele oorzaken, waarbij draadloze technologie een niet te verwaarloosbare rol speelt.

Als wij de aarde willen beschermen en onze overleving willen veiligstellen, dan wordt het hoog tijd dat het elektrogevoelige karakter van alle levende wezens erkend wordt.

Daarom kunnen wij niet akkoord gaan met de geplande uitrol van 5G en vragen wij bovendien om de elektrosmog die vandaag ons milieu vervuilt, gevoelig te verminderen.

Met dank voor uw aandacht.